Netherlands-Asia Honours Summer School (NAHSS)® hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Netherlands-Asia Honours Summer School (NAHSS)® houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor u deze verstrekt
– Enkel persoonsgegevens vragen die blijft beperkt tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor u deze heeft verstrekt
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, deze respecteren en u hier proactief op te wijzen

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van ons privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen via:

Netherlands-Asia Honours Summer School (NAHSS)®
Kromme Nieuwegracht 80, 3512 HM Utrecht, Nederland

info@nahss.nl

Waarom vragen en verwerken wij uw persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens worden door Netherlands-Asia Honours Summer School (NAHSS)® verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

– Om de consultancyprojecten op te zetten en de deelnemers in te delen
– Om de inhousedagen te organiseren
– Om (contact)aanvragen via de website te beantwoorden
– Om nieuwsbrieven te versturen
– Om onze website te beveiligen
– Om feedback te verzamelen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij u de volgende persoonsgegevens vragen:

– Voornaam
– Achternaam
– Straatnaam, huisnummer en eventuele toevoeging
– Postcode
– Woonplaats
– Functie
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP adres

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons verschaft, zullen wij enkel aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de internet / netwerk omgeving
– Het verzorgen van onze (financiële) administratie
– Het verzorgen van mailings
– Het onderhoud en beheer van onze website

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
– Alle medewerkers van Netherlands-Asia Honours Summer School (NAHSS)® die kennis kunnen nemen tot uw persoonsgegevens zijn gehouden aan geheimhouding
– We hanteren een gebruikersnaam en frequent wisselend wachtwoordbeleid op al onze systemen
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen en verscherpen deze indien noodzakelijk
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met de Universiteit Utrecht op te nemen. Mocht u bij ons onverhoopt geen gehoor vinden voor uw klacht, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.